Back to Top
Kişisel Verilerin Korunması

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Türk Ekonomi Bankası A. Ş. (“Banka”) olarak, faaliyetlerimizin gerçekleştirilebilmesi kapsamında işlenen kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, bir banka olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermekteyiz.

İşbu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz işlemler çerçevesinde siz müşterilerimizin verilerini işlerken veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile sizleri işlenen kişisel verileriniz, verileri işleme ve paylaşma amaçlarımız ve dayanak olan hukuki sebeplerimiz, verilerinizin saklanma süresi hakkında bilgilendirmekteyiz.

Kişisel Verilerinizden Hangisini İşliyoruz?

Bankamız tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinde sizlere ait aşağıda yer alan veriler kullanılmaktadır:

 • Kimlik Verileri (Örneğin adınız, soyadınız, doğum tarihi ve yeriniz, kimlik numaranız)
 • İletişim Verileri (Örneğin ev/iş adresiniz, e-posta adresiniz, telefon/cep telefonu numaranız)
 •  Aile Durumuna İlişkin Veriler (Örneğin medeni durum bilginiz)
 •  Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler (Örneğin mezun olunan okul, çalıştığınız iş yerinize ilişkin bilgiler)
 •  Finansal Ürünlere, Varlıklara ve Finansal Duruma İlişkin Veriler (Örneğin gelirinize ilişkin bilgiler, kredi geçmişinize, kullandığınız bankacılık ürünlerine ilişkin bilgiler)
 •  Pazarlama Verileri (Örneğin kullanım alışkanlıklarınız, anketler yanıtlarınız)
 •  Dijital Ortam Kullanım Verileri (Örneğin Çerez kayıtları ve benzer teknolojiler aracılığıyla elde edilen kayıtlarınız)
 •  Lokasyon Verisi (Konumunuza ilişkin bilgiler)
 •  Bankamızdaki Finansal İşlemlere İlişkin Veriler (Örneğin kredi kartı/ banka kartı kullanım bilgileriniz, hesap hareketleriniz)
 •  Risk Yönetimine ve Finansal Güvenliğe İlişkin Veriler (Örneğin müşterini tanı, terörün finansmanının engellenmesi, dolandırıcılığın engellenmesi için gerekli olan veriler)
 •  Banka Yerleşkelerinin Güvenliğine İlişkin Veriler (Örneğin CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları)
 •  İşlem Güvenliği ve Bankanın Siber Alanının Güvenliğine İlişkin Veriler (Örneğin kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, loglar)
 •  Talep/Şikâyet ve İtibar Yönetimi Verileri (Bankamıza iletilen talep veya şikayetlerde yer verdiğiniz bilgiler)
 •  Hukuki İşlem Verileri (Örneğin adli makamlardan iletilen talepler)
 •  Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Örneğin çağrı merkezi görüşme kayıtları)

Kişisel verilerinizden bazıları daha hassas koruma altına alınmış olup, bu veriler “özel nitelikli kişisel veriler” olarak sınıflandırılmış ve 6698 sayılı Kanun’da sayılmıştır. Bankamızca gerçekleştirilen faaliyetlerde özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememeye gayret ediyoruz. Fakat bazı durumlarda, örneğin kimlik fotokopisinin alınmasının zorunlu olması kapsamında elde edilen kılık kıyafet(kimlik fotoğrafınız) ile din ve kan grubu bilgileriniz; mobil uygulama veya çağrı merkezi kanallarında kimlik doğrulama amaçlı sesli imza veya parmak izi kullanmayı tercih etmeniz kapsamında biyometrik veriniz; yasal yükümlülüklerimiz kapsamında mahkûmiyet durumunuza ilişkin bilgiler; dernek, sendika üyelik ücretlerini/aidatlarını ödememizi istemeniz halinde sayılan özel nitelikli verileriniz; engelli müşterilerimize karşı hizmet yükümlülüklerimizin ifası için gerekli olan engellilik durumunuza ilişkin bilgiler; sigorta acentesi sıfatıyla sigorta işlemlerinizi gerçekleştirmek amacıyla ilettiğiniz sağlığınız hakkındaki bilgiler gibi.

Kimlik fotokopinizin alınmasının zorunlu olduğu süreçlerde, Bankamız sistemlerine kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi Bankamız tarafından ilave bir işleme tabii tutulmamaktadır. Yalnızca kimlik belgesinin kopyasının alınması nedeniyle sistemde yer almaktadır. Bu bilgilerin sistemlerimizde imha edilmesi için gerekli teknik çalışmaları özenle sürdürmekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz veya Aktarıyoruz?

Bankamız tarafından kişisel verileriniz, siz müşterilerimizin bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere, Banka’nın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Banka’nın itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, Banka pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, Banka’nın hukuki ve fiziki güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

Belirtilen amaçlara örnek olarak kredi kullandırma süreçleri, banka hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi, sigortacılık, bireysel emeklilik ve yatırım hizmetlerinin yürütülmesi, siz müşterilerimizin memnuniyetine yönelik aktiviteler, Banka tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, şikayetlerin yönetimi, etkinlik yönetimi, bankanın iş süreçlerinin kurgulanması, bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, finansal güvenliğin sağlanması (müşterini tanı ilkeleri, suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi, dolandırıcılığın önlenmesi ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele gibi), denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, dava ve yasal takip süreçleri belirtilebilir. Bu amaçlar hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Gerekçe İle İşliyoruz?

6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6’ncı maddeleri kapsamında, Bankamız tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen koşulların varlığı halinde işlenmektedir:

 •  Açık rızanızın bulunması,
 •  Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 •  Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,
 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 •  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması.

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Gerekçelerle Üçüncü Kişilere Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz BDDK, SPK, MASAK, T.C. Merkez Bankası gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarla, Banka’nın yurt içi veya yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleriyle, hissedarlarıyla, destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanlar, tedarikçilerle, MasterCard ve Visa ile kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla aşağıdaki koşulların varlığı halinde paylaşıyoruz:

 •  Açık rızanızın bulunması,
 •  Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 •  Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,
 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 •  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verilerinizi, ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı açık rızanızın bulunması koşuluna bağlıdır. Ancak, yukarıda sayılan veri işleme hukuki gerekçelerinden en az birinin sağlanması, veri aktarımı yapılacak tarafın ve Bankamızın mevzuatta belirtilen tedbirleri alması ve aktarımın Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından onaylanması halinde de ilgili hukuki gerekçe ile sınırlı olmak şartıyla verilerinizi yurt dışına aktarmaktayız.

Kişisel Verilerinizi Hangi Ortamlarda ve Hangi Şekilde Elde Ediyoruz?

Kişisel verilerinizi temel olarak 3 farklı kaynaktan elde ediyoruz: (i) sizlerin beyan etmesi aracılığıyla elde edilen veriler, (ii) Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetleri kullanmanız sonucunda elde edilen veriler veya (iii) yetkili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamda elde ediyoruz.

Bu kapsamda kişisel verileriniz Bankamız Genel Müdürlüğü, şubeler, ATM’ler, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanalları, Banka internet siteleri, çağrı merkezi veya Banka’nın diğer telefon iletişim kanalları, aktif satış faaliyetlerinin yürütüldüğü kanallar, yüz yüze müşteri görüşmeleri, asistan destekli self servis birimleri, CCTV, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları ile benzeri birlik ve dernekler, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri aracılığıyla, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşların veri tabanları (Kimlik Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, MERNIS vb.) aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle İşliyoruz veya Saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi, Bankamızla aranızda yürürlükte olan sözleşme devam ettiği süre boyunca işliyoruz.

Bu sürenin bitiminden sonra ise Bankacılık Kanunu başta olmak üzere ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da veri işleme hukuki gerekçelerinden herhangi birinin bulunması halinde işlemeye veya saklamaya devam ediyoruz. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verilerinizi derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getireceğiz.

Kişisel Verilerinizi Korumak İçin Ne Gibi Tedbirler Alıyoruz?

Bankamız, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler almaktadır. Bu tedbirleri idari tedbirler ve teknik tedbirler olarak sınıflandırabiliriz. İdari tedbirler personel eğitimleri, erişim yetki kısıtlamaları gibi organizasyona ilişkin tedbirleri ifade etmektedir. Teknik tedbirler ise Bankamız sistemleri nezdinde aldığımız tedbirleri ifade eder.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Banka olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız.

Yukarıda sayılan haklarınızı Bankamızın web sayfasında yer alan bu linkte yayınlanan ya da Bankamız şubelerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Bankamıza iletebilirsiniz:

Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

 •  Şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,
 •  İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine gönderilebilir,
 •  Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@teb.com.tr adresine e-posta ile iletilebilir,
 •  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkekonomibankasi@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletilebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, bankamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz aracılığıyla, talebinizi açık bir şekilde belirten dilekçenizi şubelerimize teslim ederek veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde yer alan diğer bir yöntem aracılığıyla da iletebilirsiniz.

Bankamız, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Bankamız tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

Banka tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye bu linkte yer alan TEB A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Data privacy chapter